CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Ngày đăng 22/10/2020 | 15:30  | Lượt xem: 444
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Quyết định số 4624/QĐ- UBND của UBND Thành phố Hà Nội Ngày 14/10/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Gióa dục và Đào...

HƯỚNG DẪN TRA CỨU XE BỊ PHẠT NGUỘI TRÊN CỔNG THÔNG TIN CỦA PHÒNG CSGT HÀ NỘI

Ngày đăng 19/10/2020 | 10:42  | Lượt xem: 435
HƯỚNG DẪN TRA CỨU XE BỊ PHẠT NGUỘI TRÊN CỔNG THÔNG TIN CỦA PHÒNG CSGT HÀ NỘI Đây là một trong những hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, cải...

TÌM HIỂU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ.

Ngày đăng 06/10/2020 | 03:07  | Lượt xem: 495
  TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Câu 1:  Bảo hiểm y tế là gì?  Bảo hiểm y tế toàn dân là gì? Quỹ bảo hiểm...

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC MỘT SỐ LĨNH VỰC HẠ TẦNG, KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 06/10/2020 | 08:07  | Lượt xem: 432
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC MỘT SỐ LĨNH VỰC HẠ TẦNG, KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngày 24/9/2020, Phó Chủ...

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 21/09/2020 | 03:19  | Lượt xem: 460
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ,...

Thành phố Hà Nội quy định số lượng cán bộ, công chức phường loại 1 tối đa 23 người, phường loại 2 tối đa 21 người. Với cấp xã, thị trấn, loại 1 tối đa 22 người; xã, thị trấn loại 2 tối đa 20 người.

Ngày đăng 21/09/2020 | 03:16  | Lượt xem: 378
Thành phố Hà Nội quy định số lượng cán bộ, công chức phường loại 1 tối đa 23 người, phường loại 2 tối đa 21 người. Với cấp xã, thị trấn, loại 1 tối đa 22 người; xã, thị trấn loại 2 tối đa 20...

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Ngày đăng 18/09/2020 | 08:46  | Lượt xem: 127
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Quyết định số 3632/QĐ-UBND, ngày 18/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục thủ...

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 21/07/2020 | 02:37  | Lượt xem: 274
Ngày 21/4/2020, Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1640/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông...

THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ

Ngày đăng 21/07/2020 | 02:33  | Lượt xem: 254
THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ Ngày 17/12/2019, UBND...

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

Ngày đăng 21/07/2020 | 02:24  | Lượt xem: 226
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP   Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số...