CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Ngày đăng 22/10/2020 | 15:30  | Lượt xem: 55

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Quyết định số 4624/QĐ- UBND của UBND Thành phố Hà Nội Ngày 14/10/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Gióa dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Xem chi tiết tại đây