VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đoàn thanh tra phường đã tiến thành  thanh an toàn thực phẩm phường Quỳnh Mai
Publish date 18/06/2020 | 15:17  | Lượt xem: 262

          Thực hiện kế hoạch số 53/KH - UBND ngày 4/5/2020 của UBND phường Quỳnh Mai về việc triển khai thanh tra an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì ATTP trên địa bàn phường Quỳnh Mai. Đoàn thanh tra ATTP phường đã tiến thành thanh tra 2 đợt với 8 cơ sở thức ăn đường phố, xử phạt 03 cơ sở vi phạm quy định ATTP  với tổng số tiền 2.250.000 đ.

          Đợt thanh tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, đề xuất các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP.

Đoàn thành kiểm tra thực hiện theo đúng quy định của Luật thanh tra và các quy định pháp luật khác có liên quan. Tiến hành thanh tra theo đúng đối tượng, nội dung, thời kỳ, thời hạn, tiến độ.

Trong quá trình kiểm tra đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục các quy định của pháp luật, các kiến thức và bảo quản và kinh doanh, chế biến thực phẩm đảm bảo ATTP.