HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội khuyến học phường Quỳnh Mai tổ chức lễ kỷ niệm 24 năm ngày thành lập hội Khuyến học 02/10/1996 -02/10/2020
Ngày đăng 05/10/2020 | 10:16  | Lượt xem: 238

 Hiếu học, khuyến học là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, thời nào cũng có những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần hiếu học và học tập sáng tạo. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 11 CT/TW năm 2007, trong đó khẳng định: “Xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lực chấn hưng và phát triển giáo dục nước ta”. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2008 về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.                Được sự nhất trí của Đảng ủy-UBND phường, Hội khuyến học phường Quỳnh Mai tổ chức “Lễ kỉ niệm 24 năm ngày thành lập Hội khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2020), Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về  “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và phát động hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”. Tới dự buổi lễ có các đồng chí trong TT Đảng ủy - HĐND- UBND - UB MTTQ phường và các cán bộ địa bàn dân cư, tổ dân phố, đại diện các gia đình hiếu học trên địa bàn phường.

         Buổi lễ đã biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về "Đẩy mạng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020".

        Bên cạnh việc quan tâm đến “sự học” của con em trong độ tuổi đi học, việc học cho người lớn thông qua các hình thức giáo dục phi chính quy, không chính quy đã được quan tâm, chú trọng, minh chứng bằng số người dân trong độ tuổi lao động thường xuyên tham gia học tập để nâng cao chất lượng cuộc sống... Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, cộng đồng, đơn vị đã góp phần thúc đẩy giáo dục phát triển.

          Bà Mai Thị Thu Hằng- PBT Đảng ủy phường đã có những lời động viên, ghi nhận những thành tích đạt được của hội trong năm vừa qua. Cũng như tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, trong thời gian tới các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 49 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, các văn bản của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; thực hiện tốt các chương trình phối hợp với MTTQ, các đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên làm nòng cốt, gương mẫu tham gia xây dựng các mô hình học tập, chú trọng học tập của người lớn dưới nhiều hình thức. Hội Khuyến học phường tham mưu cho UBND phường tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức đăng ký, bình xét, đánh giá, công nhận các mô hình gia đình học tập, cộng đồng học tập.