THÔNG BÁO THÔNG BÁO

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG HỖ TRỢ THÁNG 4 NĂM 2020 (Đợt 2) ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG HỖ TRỢ THÁNG 4 NĂM 2020 (Đợt 2)
Ngày đăng 14/07/2020 | 09:33  | Lượt xem: 248

Danh sách ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG HỖ TRỢ THÁNG 4 NĂM 2020 (Đợt 2)  tại đây