THÔNG BÁO THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Ngày đăng 29/06/2020 | 16:05  | Lượt xem: 190

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯ­ỜNG QUỲNH MAI

 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Quỳnh Mai, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

CỦA BỘ PHẬN TIẾP DÂN VÀ LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG QUỲNH MAI

 
 

 

 

 

+ THỜI GIAN LÀM VIỆC:

          Các ngày: Từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định)

          - Sáng: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

          - Chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ LỊCH TRỰC:

          - Lãnh đạo UBND phường: Tiếp dân vào thứ 5 hàng tuần

          Tiếp đột xuất đối với vụ việc cấp bách do Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường chỉ đạo

          Tiếp công dân tại tầng 1 phòng họp UBND phường

          - Bộ phận tiếp công dân: Tiếp dân các ngày làm việc trong tuần

+ ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN:

Phòng tiếp công dân: Trụ sở làm việc UBND phường Quỳnh Mai.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG QUỲNH MAI

 
 
 

Số:       /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                   Quỳnh Mai, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của UBND phường Quỳnh Mai năm 2020

Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011;      Luật Tố cáo năm 2018; Luật Tiếp công dân năm 2013; Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Quỳnh Mai phân công lịch tiếp công dân của Phó Chủ tịch UBND, Cán bộ, công chức tiếp công dân như sau:

 

TT

Người tiếp công dân

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

QUÝ II (Tháng 4, 5, 6)

1

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó Chủ tịch phụ trách UBND

Thứ 5 hàng tuần và đột xuất

2

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND

Theo lịch và đột xuất

3

Ông Tạ Xuân Tình

Công chức Tư pháp

Thứ 2; 3; 4; 5; 6 hàng tuần

         

          Phó Chủ tịch phụ trách UBND Phường yêu cầu:

1. Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường phải có cán bộ, công chức và thủ trưởng các cơ quan, bộ phận khác có liên quan (khi có yêu cầu).

2. Trong ngày tiếp công dân theo lịch tiếp định kỳ mà Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường có công việc đột xuất, Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường ủy quyền cho Phó chủ tịch thay mặt tiếp công dân.

3. Thông báo này được niêm yết tại Bảng tin trụ sở UBND phường Quỳnh Mai và thông báo trên loa truyền thanh phường./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐND phường;

- Các đoàn thể, tổ dân phố;

- Bộ phận Tiếp dân phường;

- Bộ phận VHTT phường;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Nhung