THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định số 97/QĐ - UBND ngày 26/6/2020 về việc công bố ngày bầu cử Tổ trường dân phố trên địa bàn phường Quỳnh Mai
Ngày đăng 14/07/2020 | 09:25  | Lượt xem: 114

 Với mục đích Bầu Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo quy định của pháp luật, bảo đảm kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, giúp chính quyền phường quản lý, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2020 - 2022 theo định hướng mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. UBND phường Quỳnh Mai đã xây dựng kế hoạch Bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 ( tại đây) và ban hành quyết định số 97/QĐ - UBND ngày 26/6/2020 về việc công bố ngày bầu cử Tổ trường dân phố trên địa bàn phường Quỳnh Mai (tại đây)