THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO V/v quy định thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và cách tính tiền chậm nộp thuế sử dụng đât phi nông nghiệp 
Ngày đăng 29/07/2020 | 11:11  | Lượt xem: 166

THÔNG BÁO

V/v quy định thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và cách tính tiền chậm nộp thuế sử dụng đât phi nông nghiệp 

Xem chi tiết tại đây