CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Video tuyên truyền video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID)
Ngày đăng 03/07/2024 | 16:05  | Lượt xem: 83

Video tuyên truyền video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID)

Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Thành phố tại địa chỉ 

Website của SởTư pháp tại địa chỉ