THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công văn số 49 TB-VP của Uỷ ban nhân dân phường Quỳnh Mai ngày 28 tháng 5 năm 2024
Ngày đăng 13/06/2024 | 10:45  | Lượt xem: 56

Thông báo về việc triển khai thực hiện phương thức thanh toán, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Quỳnh Mai

/documents/3866162/0/TB+t.t+ko+dung+TM+tai+Mot+cua+tu+1.6.pdf/b5454126-5ad7-494d-ad84-250000edfcfe